Selecteer een pagina

In het beheerplan staat wat we precies beheren. Er wordt aangegeven over welk stuk grond het gaat en waar dat ligt.

We hebben te maken met bodem en water en er zijn natuurlijk veel bomen geplant. In het beheerplan staat welke flora en fauna nu te vinden zijn in het Bulderbos.

Ook leest u er wat de doelstellingen zijn bij het onderhoud van het Bulderbos. Het huidige beheerplan is van 2014 – 2019

Info

plattegrond Bulderbos

Beheersplan 2014-2019

Beheersplan 2014-2019

Het Bulderbos langs de Polderbaan heeft onderhoud nodig dat verricht wordt door Bulderboswachters. Sinds 2011 hebben we een beheersplan. Dit zou ons niet gelukt zijn zonder de hulp van Peter Mol van het Landschap Noord-Holland.

Hoofdstuk 1. Inleiding

Als Bulderboswachters en als vrijwilligersgroep van Landschap Noord-Holland hebben we besloten een beheerplan op te stellen. Wij, drie bulderboswachters, hebben dit conceptbeheerplan opgesteld met als richtlijn de volgende vragen:
1.Wat beheren we?
2.Wat willen we bereiken
3.Hoe bereiken wij ons doel

Hoofdstuk 2. Wat beheren we?

Het Bulderbos is een monument van actie tegen vliegoverlast en tevens een stille aansporing tot het betrachten van gepaste bescheidenheid bij het vliegen.

Het Bulderbos is gelegen in de Haarlemmermeer aan de IJweg op de coördinaten ca. 52,343600; 4,706600. Het terrein beslaat een oppervlakte van 0,7 hectare, kadastraal verdeeld over twee stukken: sectie AB nummer 1212 groot 19 are 95 centiare en nummer 1185 groot 49 are 30 centiare. De grond is eigendom van de Vereniging Milieudefensie. Aansluitend ligt nog een terrein ter grootte van ca. 0,2 hectare, waarvan Milieudefensie geen eigenaar is. Dit terrein komt wel in het beheersplan voor.
De afbeelding hierboven geeft een globale plattegrond van het terrein weer, alsmede van het lege stuk (vlinderveld) rechtsonder dat geen eigendom is van Milieudefensie.

Ligging:

Het Bulderbos is bereikbaar vanaf de doorgaande weg tussen Hoofddorp en Rottepolderplein, door bij de afslag Vijfhuizen, niet richting Vijfhuizen dorp, maar de polderweg de andere kant op in te slaan. Dit is de Vijfhuizerweg. Ga bij de eerste kruising links. Dit is de IJweg. Het Bulderbos ligt links bij de keerlus aan het eind van de weg. Via deze route is het Bulderbos ook bereikbaar voor eventuele machines voor onderhoud.

Fietsers kunnen vanuit Boesingheliede het fietspad langs de polderbaan nemen, of vanuit Hoofddorp via de Geniedijk de IJweg bereiken. Bij het treinstation Hoofddorp is een kluis met OV-fietsen. Met het openbeer vervoer kan men de Zuidtangent nemen en uitstappen in Vijfhuizen. Via Vesting, Vijfhuizerweg en IJweg is het driekwartier stevig lopen. Voor fietsen is er parkeergelegenheid op het terrein zelf. Auto’s mogen niet op het terrein of langs de weg parkeren, maar zijn aangewezen op het vliegtuigspottersterrein schuin tegenover het Bulderbos.

Historie

In maart 1994 werd door de Vereniging Milieudefensie een stuk grond ter grootte van een halve hectare gekocht op de plaats waar de nieuwe start- en landingsbaan van Schiphol was gepland. In september van dat jaar werd daar door koop nog een stuk van 0,2 hectare (tussen het reeds gekochte stuk en de IJweg aan toegevoegd.

Op 6 november 1994 werden door vele particulieren en organisaties bomen geplant. Daaraan voorafgaand was de grond, volgens plan van landschapsecoloog Frits Boerwinkel van Landschapsbeheer Noord-Holland, wat meer geaccidenteerd gemaakt dan het omliggende akkerland. Daardoor zijn er hoogteverschillen tot ca. 1 meter in het terrein en is er een kleine poel. Het terrein omvat een gedeelte dat open is, en een gedeelte dat bos is. Het bosgedeelte is op de voornoemde boomplantdag zeer dicht beplant; naar schatting tot een dichtheid van een boom per vierkante meter. In de loop der jaren zijn bij het onderhoud heel veel boompjes weggedund. Opvallend is dat er veel verschillende soorten bomen zijn, met name inlandse soorten. Dit moet een van de uitgangspunten zijn geweest bij de keuze van de bomen.

Het perceel is nu eigendom van de Vereniging Milieudefensie, maar van 1994 tot 2002 was het eigendom van een aparte “Vereniging Milieudefensie Bulderbos” die eigen leden had die een stukje grond hadden kunnen kopen. Tegen de IJweg lag ook nog een ongebruikt perceel waarop een huis met tuin heeft gestaan. Deze grond is geen eigendom van Milieudefensie, maar omdat hiermee niets werd gedaan, is dit perceel bij het onderhoud betrokken en heeft nu de naam “vlinderveld”. Het hele in het beheer betrokken terrein heeft hierdoor een rechthoekige vorm en omvat in totaal ca. 0,9 ha. De rechthoek ligt in de richting zuidoost-noordwest, met de korte zijde tegen de IJweg.

Toen bleek dat de start- en landingsbaan niet over het bos zou lopen, is alsnog in 1994 aan de Vijfhuizerweg een ander perceel gekocht dat uiteindelijk wel precies in de lijn van de baan lag. Hierop zijn ook bomen geplant, maar dit bos heeft uiteindelijk in januari 2002 moeten wijken voor de Polderbaan (alias Bulderbaan). Omdat het eerste bos buiten de uiteindelijke baan lag, is het kunnen blijven bestaan. Het heeft de naam “Bulderbos” gekregen.

Historisch is ook van belang het ontstaan van de Haarlemmermeer waarin het bos is gelegen. Tot ca. 1850 was de Haarlemmermeer een groot meer tussen de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Bij stormen leverde het een groot gevaar op, met name voor de veenachtige gebieden eromheen. Uiteindelijk is het halverwege de negentiende eeuw door drie stoomgemalen droog gepompt. Bij de inrichting heeft men gekozen voor een rechthoekig wegen- en slotenpatroon, dat tot op de dag van vandaag het beeld van de Haarlemmermeer bepaalt. Hoewel de inrichting van de polder destijds niet van een leien dakje ging, is de Haarlemmermeer, dankzij de kleibodem een welvarend landbouwgebied geworden. De laatste jaren is men er toe overgegaan in sommige delen de klei naar onderen te werken en het onderliggende zand naar boven te halen, dit ten behoeve van de bloemencultuur.Het land direct rondom het Bulderbos is echter nog bouwland waar tarwe, aardappelen en suikerbieren worden verbouwd. Opgemerkt kan nog worden dat bij de bodemkaart van de Haarlemmermeer en omgeving uitgebreide historische informatie is toegevoegd, onder andere over het ontstaan en de droogmaking van de Haarlemmermeer.

Klimaat, bodem, water.

Op de bodemkaart van de Haarlemmermeer kan men zien dat de bodem van deze polder voor een groot deel bestaat uit een bovenlaag van klei tot een dikte van anderhalve meter. Op de plaats van het Bulderbos is de kleilaag dunner dan een meter. Bij een door ons zelf uitgevoerde boring in een naastgelegen akker bleek de kleilaag slechts 60 centimeter te zijn. Het onderliggende zand is vrij grof zand, waarschijnlijk kalkhoudend, want bij omgelegde grond in de nabije omgeving komen schelpen naar boven. Het grondwaterpeil is afhankelijk van het peil dat door de polder wordt ingesteld. Volgens informatie van het waterschap wordt de waterstand in mei twintig centimeter verhoogd en in oktober/november weer verlaagd. In de sloten is altijd water aanwezig. Gezien de zanderige ondergrond mag men verwachten dat er altijd voldoende water voor de bomen beschikbaar is. Voor oppervlakkig groeiende planten zou in droge perioden watertekort wel een rol kunnen spelen.

Voorafgaand aan de beplanting van het terrein in 1994 is de grond enigszins geaccidenteerd gemaakt, waardoor hoogteverschillen van ca. een meter zijn ontstaan. Daarbij is hier en daar ook wat zand naar boven gekomen. Toen is ook de poel gegraven. Deze heeft een zandige bodem. Men kan ervan uitgaan dat de grond van het Bulderbos tot aan de aankoop in 1994 goed bemest is geweest. Daarna is geen enkele bemesting meer toegepast. De boeren in de omgeving zorgen voor een goed onderhoud van de sloten, waarschijnlijk gecontroleerd door het waterschap. Wij gaan ervan uit dat de slootkanten rond ons terrein door ons moeten worden bijgehouden. De overheersende westenwind heeft invloed op de groei van het bos. Pal op de wind blijven de bomen kleiner, wat meer luwte geeft hogere bomen.

Korte omschrijving van het terrein

Loofbos met aan de zuidoostzijde bij de toegang een open tot half open deel. Verder bevindt zich direct bij de toegang een amfibieënpoel met daarnaast het vlinderveld. Het terrein wordt aan de noordoostzijde begrensd door een sloot die aan de boszijde een flauw talud heeft. Het terrein wordt aan drie zijden omgeven door akkerland. Langs de zuidoostzijde ligt de openbare weg. Daar is, schuin aan de overkant, een grote vliegtuigspottersplaats die is aangelegd in 2007. De nieuwe bulderbaan van Schiphol ligt op slechts tweehonderd meter afstand. Vóór de toegang van het Bulderbosterrein is op een paal een camera aangebracht die, blijkens bezoeken van de politie, goed in de gaten wordt gehouden.
Het Bulderbos is geen onderdeel van een ecologische structuur. Echter zou het opgenomen kunnen worden als stepping stone in “Het Groene Carré”, een combinatie van waterlopen, waterberging, grondwallen en een fiets- en wandel- en ruiterpad. Zie bijlage 4. Bij het fietspad evenwijdig aan de bulderbaan staat wel een bord waarop wordt gemeld dat het gebied deel uitmaakt van het Groene Carré.
Het Bulderbos is wel opgenomen in de Wandeltocht Geniedijk (van station Hoofddorp naar station Haarlem). Op de kaart staat een zijtak over de IJweg tot bijna aan het Bulderbos (“Willibrordus Wandelpad (NWB)”). Zie www.eropuit.nl
Vermeldenswaard is misschien nog, dat ongeveer vijftig meter ten zuiden van het Bulderbos nog een aantal bomengroepen staan op de plaats van een voormalige boerderij.

Structuurelementen

Toegang (afsluitboom, fietsrekken, informatiebord), toegangspad, open grasveld (met picknick bank, bielsbanken, vuilnisbak, informatiebord), bos, sloot, poeltje, rietkragen langs sloot en poel, paden door het bos, lege sloot, vlinderveld.

Flora en fauna

De bomen die in het bos en op het meer open gedeelte voorkomen staan alle in deze bijlage. Het zijn, op één na, loofbomen of -struiken. De uitzondering is een moerascypres. Langs de sloten en de poel staat riet.
Voor de kruidachtige gewassen en de grassen is een onderscheid gemaakt voor het bos- en het meer open gedeelte. Dit onderscheid is echter niet duidelijk aanwezig. Doordat de inventarisatie niet zeer diepgaand is geweest, zal deze lijst niet compleet zijn.
Zoogdieren die in het bos aanwezig zijn of het bos bezoeken zijn bosmuis, vos en haas. Van andere dieren is dit niet bekend. Er is vijf jaar geleden een bunzingkast geplaatst, maar voor zover we hebben kunnen nagaan, is deze ongebruikt gebleven.
Waargenomen vogels zijn: ekster, fazant, fitis, groenling, heggemus, houtduif, koolmees, leeuwerik (boven het vliegveld), merel, pimpelmees, ransuil (genesteld in het bos in 2007), ringmus, roodborst, vink, wilde eend, winterkoning.
Enige jaren geleden zijn enkele nestkasten opgehangen.
Aan insecten is nog nauwelijks aandacht besteed. Wel zijn enkele waarnemingen aan vlinders gedaan: atalanta, bruin zandoogje, dikkopje, hooibeestje, Jacobsvlinder, Icarusblauwtje, koolwitje, oranjetipje. Deze zijn hoofdzakelijk te vinden op het vlinderveld.

Onderhoud

Vanaf de aanleg wordt twee maal per jaar gemaaid, in de zomer en in de herfst. Het gras wordt op hopen verzameld, bosgedeelte uitgedund, borden en picknick bank en fietsenrekken evt. gerepareerd, riet gemaaid bij de slootkant en bij de poel en verzameld op de composthopen, takken en boomstronken in rillen gelegd. Het gras wordt machinaal gemaaid. Kappen en uitdunnen gebeurt met de hand. Riet wordt machinaal gemaaid en waar dat niet kan, met de hand. Het is van belang om de paden 1.20-1.40 mm open te houden om de maaimachine de ruimte te geven.
Menskracht: totale groep omvat zo’n 20 mensen, per keer zijn zo’n 10 a 12 mensen aan het werk.

Hoofdstuk 3. Wat willen we bereiken?

Onze doelstelling is tweeledig:
1. Sociaal-maatschappelijk doel:
Het bos in stand houden als monument van een actie en als blijvend stil protest
Het bos in stand houden voor ontspannings- en actiedoeleinden.
2. Natuurdoel:
Een bijdrage leveren aan de verrijking van het landschap.

Ad 1.
Het bestaan van het bos en zijn naam vormen vanzelfsprekend al een aanmaning om bescheidenheid te betrachten bij het vliegen. Het kan tevens als les- en werkplek voor jongeren fungeren en als wandeldoel voor iedereen. Verder kan het dienst doen als plaats voor bijeenkomsten. Er is ruimte om een vrij grote tent op te zeten.

Ad 2
Waar we naar streven is een bos dat leefmogelijkheden en bescherming biedt aan een zo gevarieerd mogelijke flora en fauna behorend bij het ecosysteem van bos en omgeving. We willen daarbij rekening houden met de boomrijkdom die het bos kenmerkt vanaf de aanleg in 1994.

Natuurdoeltypen

Het is goed hier uiteen te zetten welke natuurdoeltypen onderscheiden kunnen worden en waartoe het Bulderbos kan worden gerekend.
In het Handboek Natuurdoeltypen worden vier beheerstrategieën onderscheiden:
1.nagenoeg- natuurlijk (hoofdgroep 1): landschapsvormende processen verlopen ongestoord. Voorbeelden: hoogveenlandschap, open zee, duinlandschap.
2.begeleid-natuurlijk (hoofdgroep 2): menselijke beïnvloeding op landschapsvormende processen. Voorbeelden: heuvellandschap, zoetwatergetijdenlandschap.
3.half-natuurlijk (hoofdgroep 3): specifieke successiestadia worden bevorderd door kleinschalig beheer. Het ingrijpen is krachtiger dan bij hoofdgroep 2. Voorbeelden: trilveen, duinplas, kalkgrasland, snelstromend riviertje, natte heide.
4.multifunctioneel (hoofdgroep 4): andere functies naast natuur spelen een belangrijke rol. Voorbeeld: recreatiebos, weidevogelgrasland, oud cultuurlandschap, houtproductiebos, multifunctionele wateren.
Gezien de achtergrond van het Bulderbos liggen hoofdgroep 3 en 4 voor de hand: een combinatie van half-natuurlijk en multifunctioneel. Het Bulderbos kent zeker natuurwaarden en die kunnen worden verhoogd. Dit geldt ook voor de belevingswaarden.
Maatregelen Half-natuurlijk
Voor hoofdgroep 3 is er naast het procesgerichte beheer (waterpeil en begrazing) ook kleinschaliger zogenaamd patroongericht beheer nodig. Veelal beslaan half-natuurlijke typen kleine oppervlakten. Het Bulderbos is zo’n kleine oppervlakte. Voor het handhaven van bepaalde soorten zijn vaak zeer specifieke maatregelen nodig. Ook kan het nodig zijn om bepaalde aardkundige, cultuurhistorische of archeologische waarden te beschermen om juist niet landschapsvormende processen te laten optreden. Voorbeelden daarvan zijn het beschermen van verkavelingpatronen, het maaien van grafheuvels en het handhaven van lanen. Voor het Bulderbos is van zoiets geen sprake.
Concrete maatregelen zijn, afhankelijk van type natuur en specifieke situatie: baggeren, maaien, afvoeren, kappen, plaggen, populatieomvangbeheer (o.a. jacht) en afzetten.
Maatregelen Multifunctioneel
De multifunctionele natuur beslaat nu en in de toekomst verreweg het grootste gedeelte. Bij die vorm van natuur spelen andere functies dan natuur (biodiversiteit, aanwezigheid van complete plantengemeenschappen, voorkomen van bepaalde soorten, etc.) ook een grote rol. In hoofdgroep 4 komen alle maatregelen voor die in de andere hoofdgroepen ook aan de orde zijn. Het enige verschil is dat andere functies dan natuur het belangrijkst zijn, zoals productie of recreatie.
In het Bulderbos gaat het om kleinschalige recreatie.

Hoofdstuk 4. Hoe bereiken we ons doel?

Bomen en struiken
Er komen in het bos, inclusief het voorterrein en vlinderveld, in totaal een dertigtal verschillende bomen en struiken voor. Van iedere soort willen we er tenminste één bewaren.
Tot nu toe zijn veel bomen in jonge toestand weggekapt om andere bomen en struiken meer ruimte te geven. Een eerste handeling nu moet zijn, bomen aan te wijzen die we willen behouden, en deze te merken. Waar mogelijk zullen aanvankelijk meerdere van een bepaalde soort worden gemerkt, zodat er later nog een nadere keuze mogelijk is. Van een aantal bomen is er maar één aanwezig zoals van de eenbladige es, de Kaukasische vleugelnoot, de iep, de walnoot en de moerascypres. Maar ook voor andere bomen is het goed alvast een keuze te maken afhankelijk van de plaats waar zij staan en van de bomen die in de buurt staan. Dit merken dient nog in 2011 te gebeuren. De gemerkte bomen moeten  op de plattegrond worden aangegeven.

Verder valt te denken aan het maken van nestgelegenheid voor vogels en insecten: (meer) nestkasten en insectenhotels plaatsen. Daarnaast dragen dichte onderbegroeiing en takkenrillen bij tot een faunavriendelijk gebied. Voor de flora is een groot aantal soorten bomen, struiken en kruiden van belang. Er staat al een grote variatie aan soorten struiken. Veel planten zijn waardplanten voor bepaalde insecten. Zo zijn er vuilbomen aangeplant voor het boomblauwtje. De kruidenrijkdom kan nog worden uitgebreid. Er valt te denken aan het uitzetten van stinzenplanten in het bos en veldbloemen op het vlinderveld in de oostpunt. Hiermee wordt de belevingswaarde van het Bulderbos sterk vergroot.
Ten gunste van vogels is het ook goed om besdragende struiken aanwezig te hebben Die zijn in redelijke mate en van voldoend verschillende soort aanwezig, zodat we er alleen op hoeven te letten dat die aanwezig blijven en niet door buurlieden worden weggeconcurreerd. De besdragende struiken zijn: sleedoorn, vlier, zwarte bes en aalbes, krentenboom. Braam staat op een enkele plaats. Deze struik zullen we beteugelen omdat hij erg kan woekeren.

Snoeien en dunnen
Zoals gezegd zijn tot nu toe, waar we ruimte wilden maken, door middel van omzagen alleen niet te dikke bomen verwijderd. Er zal echter meer ruimte moeten worden gemaakt omdat het bos op sommige plaatsen een stakenbos dreigt te worden. Het zal dus nodig worden ook dikkere bomen aan te pakken. Dit kan door lieren en omzagen. Hiervoor is scholing van enkelen van ons nodig. Ook kunnen we bomen vanzelf laten doodgaan door deze in de bast te ringen. De bedoeling daarbij is tevens om dood staand hout te verkrijgen waarin zich insecten kunnen vestigen.

Kruidachtige planten en grassen
Wat flora betreft gaan we uit van de bestaande en vanzelf “aanwaaiende” flora, maar aarzelen niet kruidachtige beplanting van elders aan te brengen als deze in het ecosysteem van het bos en het open gedeelte past. Daarbij kiezen we voor in Nederland in het wild voorkomende planten en niet voor cultuurplanten.
De planten en grassen die bij de inventarisatie naar voren zijn gekomen staan vermeld in de lijst. Nadere inventarisatie is zeker gewenst omdat deze tot nu toe oppervlakkig was. Reeds is getracht enkele planten van buiten in te voeren zoals look zonder look via zaad, en lievevrouwebedstro, muskuskruid en daslook als plant. Het is nog niet duidelijk of deze aanslaan. In de poel is ca. 2008 krabbescheer gebracht; dit is aangeslagen. Hopelijk kunnen libellen hiervan profiteren.
De laatste jaren heeft de berenklauw zich op ons terrein gevestigd, vermoedelijk vanaf omliggend braak gekomen akkerland. Onze opzet is om dit door wegsteken te bestrijden.

Maairegie
Teneinde diversiteit te bevorderen is in samenwerking met Landschap Noord-Holland een maaiplan opgesteld. Delen worden tweemaal per jaar gemaaid, andere delen eenmaal per jaar in het voor- en weer andere delen eenmaal per jaar in het najaar. Enkele delen eenmaal in de twee jaar. Het riet langs de perceelsloot wordt eenmaal per jaar gemaaid.
Maaisel wordt een of enkele dagen na het maaien naar enkele vaste hopen afgevoerd. Met het afvoeren wordt het verarmen van de bodem beoogd, met als mogelijk gevolg de verhoging van de biodiversiteit.

De poel
De poel kunnen we zo gunstig mogelijk maken voor amfibieën en eventueel voor door de poel aangetrokken insecten. Hij moet een zonnige noord- en westkant hebben, wat te bereiken is door aan de tegenovergestelde kant bomen en struiken te verwijderen of kort te houden. Op de oevers moet het riet geregeld worden gemaaid. Verder dient om het najaar de poel wat te worden uitgediept om hem zo diep te houden, dat hij onderin in de winter niet bevriest.. Omdat het riet erg woekert is het nodig tenminste eenmaal per jaar het midden van de poel van rietwortels te ontdoen. In de poel komt de bruine kikker voor. Kikkerdril is tot nu toe niet waargenomen, maar misschien bezoeken we de poel te weinig om dit te kunnen constateren.

Fauna
Wat fauna betreft denken wij op de eerste plaats aan vogels en vlinders. Vogels door variatie in de beplanting en voldoende onderbegroeiing van beschutting biedende stuiken. Verder denken we aan de plaatsing van nestkasten. Er zijn er nu zeven. Zij moeten op de plattegrond worden aangegeven. Er kunnen er zeker nog meer worden geplaatst.
Voor vlinders moet met name vlinderveld een gunstig klimaat bieden. Dit moet worden bereikt door een doelmatig maaibeleid en beheer van het struikenbestand.
Aan het bevorderen van kleine en grotere zoogdieren zullen we weinig kunnen doen. We moeten afwachten wat er “aan komt lopen”. Van de IJweg naar het vlinderveld ligt een damwand van op elkaar gestapelde stenen. Dit zou een geschikte plaats voor salamanders kunnen zijn. Overwogen kan worden het diertje hier te introduceren.

Voorzieningen ten behoeve van recreatie
Vanwege het recreatieve aspect van het Bulderbos is een deugdelijke picknicktafel geplaatst en zijn er banken en een (extra) vuilnisbak. Daarnaast is een informatiebord met de geschiedenis van het gebied en waarop aanwijzingen voor bezoek en gebruik kunnen worden aangebracht. Het bos ligt nu eenmaal pal naast een belangrijke vliegtuigspottersplaats waardoor de kans op bezoekers groot is. Er zijn enkele fietsenrekken die worden bijgehouden met eigen hout.

Werkdagen
De werkzaamheden die nodig zijn, worden tot nu toe geconcentreerd op twee werkdagen per jaar: één in begin juli en één in begin oktober. Tot nu toe is op een voorafgaande dag gemaaid door Landschap Noord-Holland. De werkzaamheden die worden gedaan zijn: maaiselafvoeren naar enkele hopen, kleine bomen wegzagen, snoeien, gezaagd hout en snoeihout op rillen leggen, stoorflora (bijvoorbeeld berenklauw) verwijderen, materiaalonderhoud en reparatiewerkzaamheden, nestkastinspectie in oktober, en extra werkzaamheden die nodig of nuttig zijn (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een insectenhotel).
De groep die het werk doet noemt zich “Bulderboswachters”. Voor het overgrote deel zijn zij in de jaren voorafgaand aan de totstandkoming van de Bulderbaan, actievoerders geweest tegen die baan. Het is een officiële vrijwilligerswerkgroep van Landschap Noord-Holland.
De apparatuur die bij de werkzaamheden wordt ingezet kan worden besteld bij Landschap Noord-Holland. Deze wordt dan een dag tevoren gebracht in een aanhangwagen die wordt neergezet bij een woning in de nabije omgeving.

Scholing
Landschap Noord-Holland biedt voor zijn vrijwilligers tegen lage tarieven cursussen aan. Twee leden van de werkgroep hebben de cursus voor het maken van beheerplannen gevolgd, twee de cursus maaien met de zeis, één werken met de lier, twee natuurtechnisch bosbeheer.
Landschap besteedt ook aandacht aan het werken onder veilige omstandigheden. Mits werkend volgens ARBO-regels zijn de vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden via Landschap WA- en ongevallen-verzekerd. Een cursus veilig bomen omzagen lijkt ons zeer nuttig.

Werken door anderen
Enkele malen hebben kinderen van rond twaalf jaar met een werkdag meegedaan. Dit is niet voortgezet omdat als gevolg van het groter worden van de bomen, het zaagwerk met kinderen te gevaarlijk werd. Sinds 2010 bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van jongeren van middelbare scholen die maatschappelijke stage moeten lopen. Overwogen wordt van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken.

Literatuur en bijlagen

Bodemkaart van Nederland Schaal 1:50.000, Blad 24-25 West Zandvoort-Amsterdam, Uitgave 1992, Stiboka

Bijlagen:
1.plattegrond van het Bulderbos
2.plattegrond Bulderbos Google Earth
3.flora en faunalijst
4.toelichting en plattegrond Groene Carré

Bijlage 3
Lijst van de inventarisatie tot en met 29 april 2011
(op willekeurige volgorde)

Struiken en bomen
zwarte els
witte els
es
eenbladige es
iep
Italiaanse populier
paardenkastanje
tamme kastanje
Kaukasische vleugelnoot
inheemse vogelkers
zoete kers
eik (als het goed is zowel zomer- als wintereik)
beuk
haagbeuk
berk
okker- of walnoot
acacia
linde
schietwilg
geoorde wilg
katwilg
appel
moerascypres
Turkse of boomhazelaar
struikhazelaar
gele kornoelje (tussen huisveld en poel)
rode konoelje
kardinaalsmuts
vlier
vuilboom of sporkehout
wilde liguster
sleedoorn
wilde roos
rode aalbes
witte aalbes
zwarte bes
roze framboos
Gelderse roos
Braam
Krentenboom
azijnboom
meidoorn
lijsterbes

Kruiden
cursief: grassen

bos, toegangspad en open veld

1) kropaar (hollands kant)
2) ruw beemdgras
3) haagwinde
4) kleefkruid
5) fluitenkruid of Hollands kant
6) basterdwederik
7) hondsdraf
8) scherpe boterbloem
9) paardenbloem
10) stekelmot
11) ridderzuring
12) heermoes (paardenstaart)
13) harig wilgenroosje
14) europese vogelkers
15) voederwikke
16) zevenblad
17) kruipende boterbloem
18) grote brandnetel
19) voorjaarsvergeetmijniet
20) damastbloem
21) berenklauw
22) slipbladooievaarsbek
23) akkerdistel
24) glanshaver of Frans raaigras
25) zachte dravik
26) kleine veldkers
27) akkerhoornbloem
28) veldzuring
29) reukgras
30) gewone ereprijs
31) stinkende kamille
32) herik
33) harig wilgeroosje
34) witbol
35) smalle weegbree
36) madelief
37) echte koekoeksbloem
38) breedbladige wespenorchis

vlinderveld en bij poel

39) rode klaver
40) moeraszuring
41) engels raaigras
42) sneeuwklokje
43) kleine klaver
44) oranje havikskruid
45) zachte ooievaarsbek
46) kamgras
47) streepzaad
48) morgenster
49) grote weegbree
50) speerdistel
51) wilde marjolein
52) jacobskruiskruis
53) sierakelei
54) bijvoet
55) azijnboom
56) witte klaver
67) guldenroede
68) smeerwortel
69) gele lis
70) riet
71) muskus- of 5delig kaasjeskruid
72) veldlathyrus
73) akkerhoornbloem
74) witte vorm van de gevlekte dovenetel
75) geel nagelkruid
76) varen moeras-?
77) een zegge soort
78) moerasandoorn
79) gewone brunel

in poel
krabbescheer